اسمانی مرد زندانی می خندید شاید به زندانی بودن خودش و شاید به ازادی من... راستی زندان كدام سوی میله هاست؟؟؟. :) http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com 2019-08-15T18:29:05+01:00 text/html 2019-08-15T13:18:00+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا نرگس_صرافیان_طوفان http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/311 <h1 class="post-text" style="box-sizing: border-box; font-family: irfont; margin: 0px; padding: 20px 10px 10px; text-align: right; overflow: hidden; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word; outline: 0px !important; line-height: 20px !important;"><font size="3">آدم های قوی از سیاره ی دیگری نیامده اند ،<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">آن ها هم مشکلاتِ خودشان را دارند ،<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">هم محدودیت های معمولی و حتی غیر معمولی ...<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">تفاوت اینجاست ؛<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">آن ها پذیرفته اند از پسِ هر مشکلی بر می آیند ،<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">آن ها خودشان را باور کرده اند ،<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">از مشکلات و محدودیت ها ، پله ساخته اند ، نه کوه !!!<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">آدم های قوی در کمالِ خودباوری ؛<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">انتخاب کرده اند قوی باشند ...<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">قوی بودن ؛<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">در "مغز" اتفاق می افتد ، قوی بودن ؛<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">همت می خواهد !</font></h1><div><br></div><div><br></div><div><font size="2">پ.ن:دوستان عزیزم که در این مدت طولانی نبودنم نگرانم شدید&nbsp;</font></div><div><font size="2">معذرت می خواهم امیدوارم هرکجای این اسمان ابی که باشید</font></div><div><font size="2">&nbsp;لحظه لبخند از لبانتان پاک نشود</font></div> text/html 2019-01-15T12:48:19+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا خدا http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/310 <span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">فقط خداست که …</span><div><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">میشود با دهان بسته صدایش کرد…</span></div><div><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">میشود با پای شکسته هم به سراغش رفت…</span></div><div><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر برمیدارد…&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">تنهاکسی است که وقتی همه رفتند میماند…</span></div><div><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">وقتی همه پشت کردند آغوش میگشاید…</span></div><div><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود…&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">و تنها سلطانیست که …</span></div><div><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">دلش با بخشیدن آرام می گیرد،&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">نه با تنبیه کردن…!</span></div><div><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">همیشه و همه جا …!!!</span> </div> text/html 2018-12-20T16:10:45+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا ادمک http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/308 <span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">گوش هایم را می گیرم! چشم هایم را می بندم</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">و زبانم را گاز می گیرم! ولی حریف افکارم نمی شوم</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">چقدر دردناک است فهمیدن...</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">خوشبحال عروسک آویزان به آینه ماشین</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">تمام پستی بلندی زندگیش را فقط میرقصد...</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">-</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">کاش زندگی از آخر به اول بود..</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">پیر بدنیا می آمدیم..</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">آنگاه در رخداد یک عشق جوان میشدیم..</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">سپس کودکی معصوم می شدیم</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">و در نیمه شبی با نوازش های مادر آرام میمردیم...!!</span> text/html 2018-12-16T16:06:11+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا ! http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/307 <br><p style="border: 0px; font-family: BbcNassim; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">هیچ مگسی در اندیشه فتح ابرها نیست،</span></p><p style="border: 0px; font-family: BbcNassim; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">و هیچ گرگی، گرگ دیگر را به خاطر اندیشه اش نمیکشد!</span><br><span style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">هیچ کلاغی به طاووس، رشک نمیبرد،</span><br><span style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">و قناری میداند قار قار هم شنیدن دارد.</span><br><span style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">هیچ موشی ، به فیل بخاطر بزرگی اش حسادت نمیکند.</span><br><span style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">و زنبور میداند که گل، مال پروانه هم هست...</span><br><span style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">و رودخانه به قورباغه هم اجازه خواندن میدهد!</span><br><span style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">کوه از مرگ نمیترسد و هیچ سنگی به سفر فکر نمیکند.</span><br><span style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">زمین میچرخد تا آفتاب به سمت دیگری هم بتابد&nbsp;</span></p><p style="border: 0px; font-family: BbcNassim; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">و خاک در رویاندن، زشت و زیبا نمیکند!!</span><br><span style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">هیچ موجودی در زمین، بیشتر از انسان همنوعانش را قضاوت نمیکند&nbsp;</span></p><p style="border: 0px; font-family: BbcNassim; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">و همنوعانش را به خاک و خون نمیکشد!</span></p> text/html 2018-12-08T15:56:46+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا سهراب سپهری http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/305 <span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">تومرا یاد کنی یا نکنی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">باورت گر بشود گرنشود</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">حرفی نیست</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">اما نفسم می گیرد</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">درهوایی که نفس های تو نیست</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">در هوایی كه نفس های من است ـ</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">زندگی هست ولی ـ</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">شادی نیست،</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">باورت گر بشود گر نشود ـ</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">عاشقی هست ، وفاداری نیست.</span><br> text/html 2018-12-03T20:29:59+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا ! http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/306 <div class="entry" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 5px 30px 35px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: black; text-align: justify; font-family: nasim; line-height: 1.8;">* سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل<br style="box-sizing: border-box;">بیرون نمی‌توان کرد الا به روزگاران<br style="box-sizing: border-box;">*گفتی:به روزگاران مهری نشسته گفتم<br style="box-sizing: border-box;">بیرون نمی توان كرد حتی به روزگاران</p></div><div class="clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"></div><footer style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><div id="ynpos-477" class="yn-bnr processed" style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px;"></div><div class="footer-content" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(226, 226, 226); border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; width: 576.156px; float: right;"><div class="ilike" id="ilike20358085" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; float: right;"></div></div></footer> text/html 2018-11-25T16:12:15+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا ! http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/302 <span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">گفتم تو فرهاد منی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">گفتی تو شیرینی مگر؟</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">گفتم خرابت می شوم</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">گفتی تو آبادی مگر؟</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">گفتم ندادی دل به من</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">گفتی تو جان دادی مگر؟</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">گفتم ز کویت می روم</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">گفتی تو آزادی مگر؟</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">گفتم فراموشم نکن</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">گفتی تو در یادی مگر؟!؟!؟</span> text/html 2018-11-21T16:10:58+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا خاطره http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/301 <span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">خاطره ها&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">هیچ وقت پاک نمیشوند</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">شاید کم رنگ شوند</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">اما پاک نمیشوند</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">گوشه اے گم میشوند</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">گوشه ے</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">ازذهنت را مےگیرد</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">وناگهان</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">یک روز؛یک جا</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">وسط خنده هاےمستانه&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">تورا</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">به فکر مےبرد...</span> text/html 2018-11-16T16:08:30+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا ... http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/300 <h1 class="post-text" style="box-sizing: border-box; font-family: irfont; margin: 0px; font-size: 13px; padding: 20px 10px 10px; text-align: right; overflow: hidden; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word; outline: 0px !important; line-height: 20px !important;">ٖاینجا در دنیای من&nbsp;<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;"><br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">گرگ ها هم افسردگی گرفته اند<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;"><br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">دیگر گوسفند نمی درند&nbsp;<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;"><br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">به نی چوپان دل میدند<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;"><br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">و گریه میکنن..</h1> text/html 2018-11-11T16:06:04+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا ظرفیت http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/299 <font size="4">همه ی ادمها ظرفیت بزرگ شدن ندارند</font><div><font size="4">اگر بزرگشان کنیم گم میشوند</font></div><div><font size="4">دیگر نه شما را می بینند نه خودشان را</font></div><div><font size="4">پس به اندازه ی ادمها دست نزنیم...</font></div> text/html 2018-11-06T14:45:58+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا مگر میشود؟ http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/298 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2018-10-23T14:29:48+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا ? http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/292 <span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">ﻣﻮﺭﭼﮕﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند ،&nbsp;</font></span><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺩﺍﻧﻪ ﺟﻤﻊ می کنند</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">.ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند ،&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺎﻧﻪ می سازند.</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند،</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ می روند.</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺏ حرف می زنند...</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">ﺗﻨﻬﺎ ﺁﺫﻭﻗﻪ ﺟﻤﻊ می کنند .&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻔﺮ می کنند.</font></span></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">براستی ﮐﻪ ﺁﺩﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ...</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">ژان پل سارتر</span></font> </div> text/html 2018-10-09T20:00:00+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا تولدم مبارك باشد http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/295 <span style="font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">باز یک سال گذشت و&nbsp;</span><div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">دوباره به نقطه ی آغاز رسیدم‎.</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">خدایا دلم هوای دیروز رو کرده هوای روزهای کودکیم.</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">‎دلم میخواد مثل دیروز قاصدکی بردارم و</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;آرزوهام رو به دستش بسپرم‎.</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">دلم میخواد دفتر مشقم رو باز کنم و</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;دوباره تمرین کنم الفبای زندگی ر</font></span><span style="font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">ا</span><span style="font-size: large; font-family: nasim; text-align: justify;">.</span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">‎میخوام خط خطی کنم تمام اون روزایی که دل شکستم و دلم&nbsp;</font></span><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;ر</font></span><span style="font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">ا&nbsp;</span><span style="font-size: large; font-family: nasim; text-align: justify;">شکستن.</span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">٣٦٥روز گذشت:</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">روز هایی که قهقهه زدم از ته دل&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">و</font></span><span style="font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">با تمام وجودم</span><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;لبخند زدم و</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">شب هایی که اشک ریختم&nbsp;</font></span><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">و</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">دلم شکست و فریاد&nbsp; زدم.</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">روزهایی که دویدم تا برسم ، و شب هایی که خوابیدم و بیخیال شدم</span><span style="font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">از رسیدن</span><span style="font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">...</span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">روزهایی که دوست داشتن را برای تك تك عزیزانم زمزمه کردم و عشق فریاد زد</font></span><span style="font-family: nasim; font-size: 15px; text-align: justify;">م؛</span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">‎روزهایی که فکر کردم دنیا منم و من؛</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">نیاز به هیچ دست ودامنی نیست و بعد دنیا چرخید؛</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">گیر چرخ گردون افتادم,&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">فهمیدم دنیا گرداننده دارد و دست به دامنش شدم..</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">خدایم را بیش تر شناختم&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">بیش از پیش عاشقش شدم&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></span><span style="font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">و</span><span style="font-size: large; font-family: nasim; text-align: justify;">مهربانی و رحمتش را با تمام وجودم حس كردم</span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">روز هایی كه گذشت چه خوب چه بد...</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></span><span style="font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">و</span><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">ادمایی وارد زندگیم شدن&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">ادمایی كه سرتا پا پر از عشقن&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4" style="">ادمایی كه تا ابد فراموششان نخواهم كرد.</font></span></div><div><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">#</span><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4" color="#cc0000">تولدم مبارك باشد&nbsp; &nbsp; &nbsp;97.7.18&nbsp; &nbsp; &nbsp;‎</font></span></div><div><br></div><div><img src="https://scontent-ort2-2.cdninstagram.com/vp/4dd6fa734e3d35b1d91736681edc4396/5C471BC0/t51.2885-15/e35/41329445_269498130367995_3312425520992305417_n.jpg?ig_cache_key=MTg2NTg1NDY1ODczNzAxMjQ4Nw%3D%3D.2" alt="Image result for tavalodam mobarak"></div> </div> text/html 2018-10-02T14:32:42+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا ... http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/293 <span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">به ساعت نگاه کردم،</font></span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">شش و بیست دقیقه صبح بود.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">دوباره خوابیدم.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">بعد پاشدم.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">به ساعت نگاه کردم.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">شش و بیست دقیقه صبح بود.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">فکر کردم: هوا که هنوز تاریکه،حتماً دفعه ی اول اشتباه دیده ام.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">خوابیدم وقتی پاشدم هوا روشن بود ولی ساعت باز هم شش و بیست دقیقه صبح بود.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">سراسیمه پا شدم، باورم نمی شد که ساعت مرده باشد.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">به این کارها عادت نداشت. من هم توقع نداشتم.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">آدم ها هم مثل ساعت ها هستند.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">بعضی ها کنارمان هستند مثل ساعت، مرتب، همیشگی. آنقدر صبور</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">دورت می چرخند که چرخیدنشان را حس نمی کنی.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">بودنشان برایت بی اهمیت می شود،همینطور بی ادعا می چرخند،بی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">آنکه بگویند باطری شان دارد تمام می شود بعد یکهو روشنی روز خبر</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">می دهد که او دیگر نیست.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">قدر این آدم ها را باید بدانیم</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">قبل از شش و بیست دقیقه...!</span></font> text/html 2018-09-10T13:28:16+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا ! http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/291 <span style="font-size: 12px; text-align: justify; font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" style="" color="#ffffff">بهم گفت: «تا حالا شكار رفتی؟» گفتم: «نه»</font></span><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">&nbsp;</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">گفت: «من قبلا می‌رفتم، ولی دیگه نمی‌رم،&nbsp;</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff"><br></font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">آخرین باری كه شكار رفتم، شكار گوزن بود،&nbsp;</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff"><br></font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">خیلی گشتم یه گوزن پیدا كردم. من بهش شلیك كردم،&nbsp;</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff"><br></font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">درست زدم به پاش، وقتی رسیدم بالای سرش هنوز جون داشت،</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">&nbsp;</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">نفس می‌كشید و با چشم‌هاش التماس می‌كرد،</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff"><br></font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">&nbsp;زیباییش مسخم كرده بود، حس كردم كه می‌تونه دوست خوبی واسم باشه،</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ffffff"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="4" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><span style="font-family: nasim;">&nbsp;می‌تونستم نزدیك خونه یه جای دنج واسه‌ش درست كنم.</span><span style="font-family: nasim;">&nbsp;</span></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff"><br></font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">اما خوب كه فكر كردم فهمیدم كه این‌جوری اون گوزن واسه همیشه لنگ می‌زنه&nbsp;</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: large; font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff"><br></font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: large; font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">و هر وقت من رو ببینه یاد بلایی می‌افته كه سرش آوردم،&nbsp;</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff"><br></font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">از نگاهش فهمیدم بزرگترین لطفی كه می‌تونم در حقش بكنم&nbsp;</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff"><br></font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">اینه كه یه گلوله صاف تو قلبش شلیك كنم.»</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff"><br></font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" style="" color="#ffffff">&nbsp;بعدش گفت: «تو هیچ‌وقت نمی‌تونی با كسی كه بدجور زخیمش كردی دوست باشی.»</font></span></div> text/html 2018-08-25T07:39:16+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا خدا http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/289 <font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">توی یک جمع نشسته بودم طبق عادت همیشگی</span></font><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">&nbsp;مجله را ورق میزدم تا به جدولش رسیدم&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">خواندم سه عمودی ...یکی گفت بلند بگو...</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">گفتم یه کلمه ی سه حرفیه...از همه چیز برتر</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">حاجی گفت :پول...تازه عروس مجلس گفت :</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">عشق...شوهرش گفت:یار...کودک دبستانی گفت&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">:علم...حاجی ول کن‌نبود پشت سر هم میگفت:</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">پول اگه نمیشه طلا.سکه...گفتم حاجی بیخیال اینا نمیشه</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">...گفت :پس بنویس مال...گفتم‌نمیشه...کلافه گفت:جاه...</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">خسته شدم با تلخی گفتم نمیشه...مادربزرگ گفت :</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">مادرجان بنویس عمر...سیاوش که تازه از سربازی آمده بود گفت&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">:کار...دیگری خندید و گفت:وقت...یکی از آن وسط گفت :</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">وام...به جدول خیره شدم ...جای آن کلمه ی سه حرفی خالی ماند&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">ولی فهمیدم‌ تا شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">حتی یک حرف آن هم درست در نمیاید...</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">هنوز گاهی درگیر آن کلمه ی سه حرفی هستم...</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">شاید کودک کار بگوید :کفش...کشاورز بگوید</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">:برف...لال بگوید :حرف...ناشنوا بگوید :صدا</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">...نابینا بگوید :نور...ولی من‌هنوز در فکرم چرا کسی نگفت :</span></font></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="5" color="#990000">خدا</font></span> </div> text/html 2018-08-19T03:23:25+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا شهریار http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/287 <div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans;"><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">در دیاری که در او نیست کسی یار کسی</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">هر کس آزار من زار پسندید ولی</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">نپسندید دل زار من آزار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">آخرش محنت جانکاه به چاه اندازد</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">هر که چون ماه برافروخت شب تار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">سودش این بس که بهیچش بفروشند چو من</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">هر که با قیمت جان بود خریدار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">سود بازار محبت همه آه سرد است</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">تا نکوشید پی گرمی بازار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">من به بیداری از این خواب چه سنجم که بود</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">بخت خوابیدهٔ کس دولت بیدار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">غیر آزار ندیدم چو گرفتارم دید</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">کس مبادا چو من زار گرفتار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">تا شدم خوار تو رشگم به عزیزان آید</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">بارالها که عزیزی نشود خوار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">آن که خاطر هوس عشق و وفا دارد از او</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">به هوس هر دو سه روزیست هوادار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">لطف حق یار کسی باد که در دورهٔ ما</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">نشود یار کسی تا نشود بار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">گر کسی را نفکندیم به سر سایه چو گل</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">شکر ایزد که نبودیم به پا خار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">شهریارا سر من زیر پی کاخ ستم</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">به که بر سر فتدم سایه دیوار کسی</font></p></div></div></div> text/html 2018-08-04T05:11:03+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا گاهی...:) http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/288 <img src="https://hammihan.com/users/users2017b/status/thumbs/thumb_HamMihan-2018315399292680021532166575.2438.jpg" alt="گاهی باید آدم دلش کمی خنثی بودن بخواهد! کمی سرد شدن! یا اصلا به یکباره محو شدن را ! مثلا برای مدت"><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">گاهی باید آدم دلش کمی خنثی بودن بخواهد!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">کمی سرد شدن!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">یا اصلا به یکباره محو شدن را !</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">مثلا برای مدتی روی بودن تمام آدمهای در رفت و آمد زندگی اش خط بکشد!&nbsp;</span></font><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">بعد بنشیند با خودش خلوت کند.&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">ببیند چند نفر دقیقا وقتی پیدایشان می شود که کارشان لنگ اوست&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">و چند نفر همیشه در کنارش هستند!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">یکدفعه دور تمام آدمهایی که همیشه هوایش دارند را خط قرمز بکشد!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">یک وقتهایی باید به یکباره قید تمام آدمهای خوب زندگی اش را بزند</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">&nbsp;تا اگر روزی به هردلیلی دست تقدیر آنها را از او گرفت،</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">خاطرات زیادی وجود نداشته باشد که چشمش را خیس کند یا بغضش را منفجر!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">گاهی هم نیاز است بنشیند و با تنهایی هایش خاطره سازی کند&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">که اگر یک روزی،دیگر خبری از آدمهایی که حکم مگس دور شیرینی را برایش دارند،نشد،</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">دلش نلرزد که دیگر تنهاترین آدم روی زمین شد!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">که حالش بد نشود! که حداقل خیالش راحت باشد تکلیفش با خودش مشخص است&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">و میداند از اول تنها بوده!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">یک موقع هایی باید تنها بود!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">تنهای تنها...</span></font> </div></div> text/html 2018-07-28T05:37:15+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا اعترافات http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/286 <font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">به گمانم سال‌های زیادی از ورود پیتزا به ایران می‌گذرد!&nbsp;</span></font><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">ولی من حدود بیست ‌و شش هفت سال قبل با ایشان آشنا شدم!&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">پدرم زیاد اهل این قرتی بازی‌ها نبود و چلوکباب کوبیده را ترجیح می‌داد!&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">به من هم گفته بود هر نمره‌ی بیستی که بگیری&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">برایت یک پرس سیرابی می‌خرم! بعد که انگیزه پیدا کردم و&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">چندتایی ۲۰ پشت هم گرفتم، دید به‌صرفه نیست!&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">دبّه کرد و زد زیرش!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">بار نخست که پیتزا خوردم، کلاس پنجم ابتدایی بودم.&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">یکی از همکلاسی ها _که پدرش بقالی داشت و&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">خیلی تأکید می‌کرد که نگوییم بقالی و بگوییم سوپرمارکت!</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">به من گفت غذای جدیدی به اسم پیتزا آمده که بسیار خوشمزه و باکلاس است!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">من تا آن‌وقت غذایی نخورده بودم که از الویه باکلاس تر باشد!&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">سریعاً پذیرفتم! مقداری از عیدی‌ها را برداشتیم،&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">رخت عیدمان را پوشیدیم و راهی شدیم!&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">حوالی پارک فدک تهران، مغازه‌ی شیک و مدرنی&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">با قیاس‌های آن‌وقت - باز شده بود که سر درش نوشته بود: پیتزا تنوری!&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">با استرس نشستیم و دوتا پیتزا پپرونی سفارش دادیم!&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">چون اسمش سخت‌تر بود و باکلاس تر!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">پیتزاها را که آوردند قفل کردیم! نه نان داشت نه برنج!&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">خیلی مؤدب به صاحب مغازه گفتم: نونش رو فکر کنم یادتون رفته بیارید!&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">طرف هم نامردی نکرد و گفت: آخ! آره! یادم رفت!&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">بعد دو تا نان باگت گدا خفه کن گذاشت روی میز!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">تکه‌های پیتزا را می‌گذاشتیم لای نان و مثل اسب می‌خوردیم!&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">جالب اینجاست که نان کم آوردیم ومن خیلی باشخصیت رفتم&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">پیش صاحب مغازه و گفتم: دو تا نون دیگه لطفاً!&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">و مردم همین‌طور بهت‌زده نگاه مان می‌کردند و&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">خدا شاهد است که بادی به غبغب انداخته بودیم و فکر می‌کردیم،&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">به خاطر رخت‌های عید و خوش‌تیپی زیادمان است که نگاه مان می‌کنند!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">در آخر هم آن‌قدر از نتیجه‌ی کار راضی بودم که پیش از رفتن،&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">یک پیتزای دیگر خریدم و یورتمه طرف خانه‌ی عمویم رفتم</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">&nbsp;و با پسرعموها نشستیم دور هم با بربری خوردیم و خیلی چسبید!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان که هنوز هم اگر جلویم را نگیرند،&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">خوردن پیتزا را با نان ترجیح می‌دهم!&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">به ‌عنوان یک مرد سنّتی به شدت اعتقاد دارم غذایی که نه نان داشته باشد نه برنج،&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">اصلاً غذا نیست! فرقی با سالاد ندارد!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">حامد ابراهیم پور</span><br></font></div> text/html 2018-07-22T19:30:00+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا تولد وبلاگم http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/284 <font size="4">در زندگی بعضی چیز ها هستن که نشون میدن چه قدر عمر زود میگذره&nbsp;</font><div><font size="4">کی فکرشو می کرد که یه سال به این سرعت بگذره&nbsp;</font></div><div><font size="4">امروز یه سال از روزی که وبمو تاسیس کردم میگذره&nbsp;</font></div><div><font size="4">هیچ وقت فکرشو نمی کردم که درست کردن وبلاگ بشه جز بهترین خاطره های زندگی من<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font></div><div><font size="4">هیچ وقت فکر نمی کردم که اینجا دوستانی پیدا کنم که بشن بخشی از خاطرات خوب من<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div><div><font size="4">ممنونم از کسانی که کنارم موندن&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div><div><font size="4">ممنونم از کسایی که تنهام نذاشتن</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;پانیا</font></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div><br></div>