اسمانی مرد زندانی می خندید شاید به زندانی بودن خودش و شاید به ازادی من... راستی زندان كدام سوی میله هاست؟؟؟. :) http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com 2018-12-09T12:50:43+01:00 text/html 2018-12-08T15:56:46+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا سهراب سپهری http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/305 <font size="2" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">تو مرا یاد کنی یا نکنی</font><div><font size="2" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">باورت گر بشود گر نشود</font></div><div><font size="2" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">حرفی نیست...</font></div><div><font size="2" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">اما نفسم میگیرد</font></div><div><font size="2" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">در هوایی که نفس های تو نیست</font></div> text/html 2018-12-03T20:29:59+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا ! http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/306 <br> <div><p style="font-family: IRANSans; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 30px;"><font size="3" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل&nbsp;</font></p><p style="font-family: IRANSans; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 30px;"><font size="3" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">بیرون نمی توان کرد</font><font color="#cc0000"><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"> </font><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">الا</font></font><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#660000"> </font><font size="3" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">به روزگاران</font></p><p style="font-family: IRANSans; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 30px;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">****</font></span></p><p style="font-family: IRANSans; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 30px;"><font size="3" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">گفتی: (به روزگاران مهری نشسته)گفتم:</font></p><p style="font-family: IRANSans; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 30px;"><font size="3" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">بیرون نمی توان کرد </font><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#990000">حتی</font><font size="3" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"> به روزگاران</font></p></div> text/html 2018-11-25T16:12:15+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا ! http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/302 <h1 class="post-text" style="box-sizing: border-box; font-family: irfont; margin: 0px; padding: 20px 10px 10px; text-align: right; overflow: hidden; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word; outline: 0px !important; line-height: 20px !important;"><font size="4" color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">گفتم تو فرهاد منی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">گفتا تو شیرینی مگر؟!<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">گفتم خرابت می شوم<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">گفتا تو آبادی مگر؟!<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">گفتم ندادی دل به من<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">گفتا تو جان دادی مگر؟!<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">گفتم ز کویت می روم<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">گفتا تو آزادی مگر؟!<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">گفتم فراموشم نکن<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;">گفتا تو در یادی مگر؟</font><br style="box-sizing: border-box; outline: 0px !important;"></h1> text/html 2018-11-21T16:10:58+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا خاطره http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/301 <font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="text-align: justify;">خاطره ها هیچ وقت پاک نمی شوند</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">شاید کم رنگ بشوند</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">اما پاک نمی شوند</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">گوشه ای گم می شوند</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">گوشه ای از ذهنت را می گیرند...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">و ناگهان</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">یک روز، یکجا</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">وسط خنده های مستانه</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">تورا به فکر فرو می برند</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">خاطره ها هیچ وقت پاک نمی شوند..</span></font> text/html 2018-11-16T16:08:30+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا ... http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/300 <p dir="rtl" align="center" style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; margin-bottom: 0pt;"><strong style=""><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3" color="#ffffff" style="">*اینجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند*</font></span></strong></p><p dir="rtl" align="center" style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; margin-bottom: 0pt;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3" color="#ffffff"><strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">*دیگر گوسفند نمی</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">درند*</span></strong></font></p><p dir="rtl" align="center" style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; margin-bottom: 0pt;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3" color="#ffffff"><strong style=""><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">*به نی چوپان دل می</span></strong><strong style=""><span dir="ltr" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></strong><strong style=""><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">سپارند و گریه می</span></strong><strong style=""><span dir="ltr" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></strong><strong style=""><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">کنند...*</span></strong></font></p> text/html 2018-11-11T16:06:04+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا ظرفیت http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/299 <font size="4">همه ی ادمها ظرفیت بزرگ شدن ندارند</font><div><font size="4">اگر بزرگشان کنیم گم میشوند</font></div><div><font size="4">دیگر نه شما را می بینند نه خودشان را</font></div><div><font size="4">پس به اندازه ی ادمها دست نزنیم...</font></div> text/html 2018-11-06T14:45:58+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا مگر میشود؟ http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/298 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2018-10-23T14:29:48+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا ? http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/292 <span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">ﻣﻮﺭﭼﮕﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند ،&nbsp;</font></span><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺩﺍﻧﻪ ﺟﻤﻊ می کنند</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">.ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند ،&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺎﻧﻪ می سازند.</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند،</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ می روند.</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺏ حرف می زنند...</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">ﺗﻨﻬﺎ ﺁﺫﻭﻗﻪ ﺟﻤﻊ می کنند .&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻔﺮ می کنند.</font></span></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">براستی ﮐﻪ ﺁﺩﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ...</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">ژان پل سارتر</span></font> </div> text/html 2018-10-09T20:00:00+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا تولدم مبارك باشد http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/295 <span style="font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">باز یک سال گذشت و&nbsp;</span><div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">دوباره به نقطه ی آغاز رسیدم‎.</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">خدایا دلم هوای دیروز رو کرده هوای روزهای کودکیم.</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">‎دلم میخواد مثل دیروز قاصدکی بردارم و</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;آرزوهام رو به دستش بسپرم‎.</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">دلم میخواد دفتر مشقم رو باز کنم و</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;دوباره تمرین کنم الفبای زندگی ر</font></span><span style="font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">ا</span><span style="font-size: large; font-family: nasim; text-align: justify;">.</span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">‎میخوام خط خطی کنم تمام اون روزایی که دل شکستم و دلم&nbsp;</font></span><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;ر</font></span><span style="font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">ا&nbsp;</span><span style="font-size: large; font-family: nasim; text-align: justify;">شکستن.</span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">٣٦٥روز گذشت:</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">روز هایی که قهقهه زدم از ته دل&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">و</font></span><span style="font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">با تمام وجودم</span><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;لبخند زدم و</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">شب هایی که اشک ریختم&nbsp;</font></span><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">و</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">دلم شکست و فریاد&nbsp; زدم.</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">روزهایی که دویدم تا برسم ، و شب هایی که خوابیدم و بیخیال شدم</span><span style="font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">از رسیدن</span><span style="font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">...</span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">روزهایی که دوست داشتن را برای تك تك عزیزانم زمزمه کردم و عشق فریاد زد</font></span><span style="font-family: nasim; font-size: 15px; text-align: justify;">م؛</span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">‎روزهایی که فکر کردم دنیا منم و من؛</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">نیاز به هیچ دست ودامنی نیست و بعد دنیا چرخید؛</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">گیر چرخ گردون افتادم,&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">فهمیدم دنیا گرداننده دارد و دست به دامنش شدم..</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">خدایم را بیش تر شناختم&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">بیش از پیش عاشقش شدم&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></span><span style="font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">و</span><span style="font-size: large; font-family: nasim; text-align: justify;">مهربانی و رحمتش را با تمام وجودم حس كردم</span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">روز هایی كه گذشت چه خوب چه بد...</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></span><span style="font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">و</span><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">ادمایی وارد زندگیم شدن&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">ادمایی كه سرتا پا پر از عشقن&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4" style="">ادمایی كه تا ابد فراموششان نخواهم كرد.</font></span></div><div><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: nasim; font-size: large; text-align: justify;">#</span><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4" color="#cc0000">تولدم مبارك باشد&nbsp; &nbsp; &nbsp;97.7.18&nbsp; &nbsp; &nbsp;‎</font></span></div><div><br></div><div><img src="https://scontent-ort2-2.cdninstagram.com/vp/4dd6fa734e3d35b1d91736681edc4396/5C471BC0/t51.2885-15/e35/41329445_269498130367995_3312425520992305417_n.jpg?ig_cache_key=MTg2NTg1NDY1ODczNzAxMjQ4Nw%3D%3D.2" alt="Image result for tavalodam mobarak"></div> </div> text/html 2018-10-02T14:32:42+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا ... http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/293 <span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="4">به ساعت نگاه کردم،</font></span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">شش و بیست دقیقه صبح بود.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">دوباره خوابیدم.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">بعد پاشدم.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">به ساعت نگاه کردم.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">شش و بیست دقیقه صبح بود.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">فکر کردم: هوا که هنوز تاریکه،حتماً دفعه ی اول اشتباه دیده ام.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">خوابیدم وقتی پاشدم هوا روشن بود ولی ساعت باز هم شش و بیست دقیقه صبح بود.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">سراسیمه پا شدم، باورم نمی شد که ساعت مرده باشد.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">به این کارها عادت نداشت. من هم توقع نداشتم.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">آدم ها هم مثل ساعت ها هستند.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">بعضی ها کنارمان هستند مثل ساعت، مرتب، همیشگی. آنقدر صبور</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">دورت می چرخند که چرخیدنشان را حس نمی کنی.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">بودنشان برایت بی اهمیت می شود،همینطور بی ادعا می چرخند،بی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">آنکه بگویند باطری شان دارد تمام می شود بعد یکهو روشنی روز خبر</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">می دهد که او دیگر نیست.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">قدر این آدم ها را باید بدانیم</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">قبل از شش و بیست دقیقه...!</span></font> text/html 2018-09-10T13:28:16+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا ! http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/291 <span style="font-size: 12px; text-align: justify; font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" style="" color="#ffffff">بهم گفت: «تا حالا شكار رفتی؟» گفتم: «نه»</font></span><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">&nbsp;</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">گفت: «من قبلا می‌رفتم، ولی دیگه نمی‌رم،&nbsp;</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff"><br></font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">آخرین باری كه شكار رفتم، شكار گوزن بود،&nbsp;</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff"><br></font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">خیلی گشتم یه گوزن پیدا كردم. من بهش شلیك كردم،&nbsp;</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff"><br></font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">درست زدم به پاش، وقتی رسیدم بالای سرش هنوز جون داشت،</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">&nbsp;</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">نفس می‌كشید و با چشم‌هاش التماس می‌كرد،</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff"><br></font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">&nbsp;زیباییش مسخم كرده بود، حس كردم كه می‌تونه دوست خوبی واسم باشه،</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ffffff"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="4" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><span style="font-family: nasim;">&nbsp;می‌تونستم نزدیك خونه یه جای دنج واسه‌ش درست كنم.</span><span style="font-family: nasim;">&nbsp;</span></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff"><br></font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">اما خوب كه فكر كردم فهمیدم كه این‌جوری اون گوزن واسه همیشه لنگ می‌زنه&nbsp;</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: large; font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff"><br></font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: large; font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff">و هر وقت من رو ببینه یاد بلایی می‌افته كه سرش آوردم،&nbsp;</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff"><br></font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">از نگاهش فهمیدم بزرگترین لطفی كه می‌تونم در حقش بكنم&nbsp;</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff"><br></font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff">اینه كه یه گلوله صاف تو قلبش شلیك كنم.»</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" color="#ffffff"><br></font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" style="" color="#ffffff">&nbsp;بعدش گفت: «تو هیچ‌وقت نمی‌تونی با كسی كه بدجور زخیمش كردی دوست باشی.»</font></span></div> text/html 2018-08-25T07:39:16+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا خدا http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/289 <font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">توی یک جمع نشسته بودم طبق عادت همیشگی</span></font><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">&nbsp;مجله را ورق میزدم تا به جدولش رسیدم&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">خواندم سه عمودی ...یکی گفت بلند بگو...</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">گفتم یه کلمه ی سه حرفیه...از همه چیز برتر</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">حاجی گفت :پول...تازه عروس مجلس گفت :</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">عشق...شوهرش گفت:یار...کودک دبستانی گفت&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">:علم...حاجی ول کن‌نبود پشت سر هم میگفت:</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">پول اگه نمیشه طلا.سکه...گفتم حاجی بیخیال اینا نمیشه</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">...گفت :پس بنویس مال...گفتم‌نمیشه...کلافه گفت:جاه...</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">خسته شدم با تلخی گفتم نمیشه...مادربزرگ گفت :</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">مادرجان بنویس عمر...سیاوش که تازه از سربازی آمده بود گفت&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">:کار...دیگری خندید و گفت:وقت...یکی از آن وسط گفت :</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">وام...به جدول خیره شدم ...جای آن کلمه ی سه حرفی خالی ماند&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">ولی فهمیدم‌ تا شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">حتی یک حرف آن هم درست در نمیاید...</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">هنوز گاهی درگیر آن کلمه ی سه حرفی هستم...</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">شاید کودک کار بگوید :کفش...کشاورز بگوید</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">:برف...لال بگوید :حرف...ناشنوا بگوید :صدا</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">...نابینا بگوید :نور...ولی من‌هنوز در فکرم چرا کسی نگفت :</span></font></div><div><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><font size="5" color="#990000">خدا</font></span> </div> text/html 2018-08-19T03:23:25+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا شهریار http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/287 <div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans;"><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">در دیاری که در او نیست کسی یار کسی</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">هر کس آزار من زار پسندید ولی</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">نپسندید دل زار من آزار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">آخرش محنت جانکاه به چاه اندازد</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">هر که چون ماه برافروخت شب تار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">سودش این بس که بهیچش بفروشند چو من</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">هر که با قیمت جان بود خریدار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">سود بازار محبت همه آه سرد است</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">تا نکوشید پی گرمی بازار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">من به بیداری از این خواب چه سنجم که بود</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">بخت خوابیدهٔ کس دولت بیدار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">غیر آزار ندیدم چو گرفتارم دید</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">کس مبادا چو من زار گرفتار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">تا شدم خوار تو رشگم به عزیزان آید</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">بارالها که عزیزی نشود خوار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">آن که خاطر هوس عشق و وفا دارد از او</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">به هوس هر دو سه روزیست هوادار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">لطف حق یار کسی باد که در دورهٔ ما</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">نشود یار کسی تا نشود بار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">گر کسی را نفکندیم به سر سایه چو گل</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">شکر ایزد که نبودیم به پا خار کسی</font></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><font size="4">شهریارا سر من زیر پی کاخ ستم</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font size="4">به که بر سر فتدم سایه دیوار کسی</font></p></div></div></div> text/html 2018-08-04T05:11:03+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا گاهی...:) http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/288 <img src="https://hammihan.com/users/users2017b/status/thumbs/thumb_HamMihan-2018315399292680021532166575.2438.jpg" alt="گاهی باید آدم دلش کمی خنثی بودن بخواهد! کمی سرد شدن! یا اصلا به یکباره محو شدن را ! مثلا برای مدت"><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">گاهی باید آدم دلش کمی خنثی بودن بخواهد!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">کمی سرد شدن!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">یا اصلا به یکباره محو شدن را !</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">مثلا برای مدتی روی بودن تمام آدمهای در رفت و آمد زندگی اش خط بکشد!&nbsp;</span></font><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">بعد بنشیند با خودش خلوت کند.&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">ببیند چند نفر دقیقا وقتی پیدایشان می شود که کارشان لنگ اوست&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">و چند نفر همیشه در کنارش هستند!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">یکدفعه دور تمام آدمهایی که همیشه هوایش دارند را خط قرمز بکشد!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">یک وقتهایی باید به یکباره قید تمام آدمهای خوب زندگی اش را بزند</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">&nbsp;تا اگر روزی به هردلیلی دست تقدیر آنها را از او گرفت،</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">خاطرات زیادی وجود نداشته باشد که چشمش را خیس کند یا بغضش را منفجر!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">گاهی هم نیاز است بنشیند و با تنهایی هایش خاطره سازی کند&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">که اگر یک روزی،دیگر خبری از آدمهایی که حکم مگس دور شیرینی را برایش دارند،نشد،</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">دلش نلرزد که دیگر تنهاترین آدم روی زمین شد!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">که حالش بد نشود! که حداقل خیالش راحت باشد تکلیفش با خودش مشخص است&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">و میداند از اول تنها بوده!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">یک موقع هایی باید تنها بود!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">تنهای تنها...</span></font> </div></div> text/html 2018-07-28T05:37:15+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا اعترافات http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/286 <font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">به گمانم سال‌های زیادی از ورود پیتزا به ایران می‌گذرد!&nbsp;</span></font><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">ولی من حدود بیست ‌و شش هفت سال قبل با ایشان آشنا شدم!&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">پدرم زیاد اهل این قرتی بازی‌ها نبود و چلوکباب کوبیده را ترجیح می‌داد!&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">به من هم گفته بود هر نمره‌ی بیستی که بگیری&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">برایت یک پرس سیرابی می‌خرم! بعد که انگیزه پیدا کردم و&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">چندتایی ۲۰ پشت هم گرفتم، دید به‌صرفه نیست!&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">دبّه کرد و زد زیرش!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">بار نخست که پیتزا خوردم، کلاس پنجم ابتدایی بودم.&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">یکی از همکلاسی ها _که پدرش بقالی داشت و&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">خیلی تأکید می‌کرد که نگوییم بقالی و بگوییم سوپرمارکت!</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">به من گفت غذای جدیدی به اسم پیتزا آمده که بسیار خوشمزه و باکلاس است!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">من تا آن‌وقت غذایی نخورده بودم که از الویه باکلاس تر باشد!&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">سریعاً پذیرفتم! مقداری از عیدی‌ها را برداشتیم،&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">رخت عیدمان را پوشیدیم و راهی شدیم!&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">حوالی پارک فدک تهران، مغازه‌ی شیک و مدرنی&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">با قیاس‌های آن‌وقت - باز شده بود که سر درش نوشته بود: پیتزا تنوری!&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">با استرس نشستیم و دوتا پیتزا پپرونی سفارش دادیم!&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">چون اسمش سخت‌تر بود و باکلاس تر!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">پیتزاها را که آوردند قفل کردیم! نه نان داشت نه برنج!&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">خیلی مؤدب به صاحب مغازه گفتم: نونش رو فکر کنم یادتون رفته بیارید!&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">طرف هم نامردی نکرد و گفت: آخ! آره! یادم رفت!&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">بعد دو تا نان باگت گدا خفه کن گذاشت روی میز!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">تکه‌های پیتزا را می‌گذاشتیم لای نان و مثل اسب می‌خوردیم!&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">جالب اینجاست که نان کم آوردیم ومن خیلی باشخصیت رفتم&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">پیش صاحب مغازه و گفتم: دو تا نون دیگه لطفاً!&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">و مردم همین‌طور بهت‌زده نگاه مان می‌کردند و&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">خدا شاهد است که بادی به غبغب انداخته بودیم و فکر می‌کردیم،&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">به خاطر رخت‌های عید و خوش‌تیپی زیادمان است که نگاه مان می‌کنند!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">در آخر هم آن‌قدر از نتیجه‌ی کار راضی بودم که پیش از رفتن،&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">یک پیتزای دیگر خریدم و یورتمه طرف خانه‌ی عمویم رفتم</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">&nbsp;و با پسرعموها نشستیم دور هم با بربری خوردیم و خیلی چسبید!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان که هنوز هم اگر جلویم را نگیرند،&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">خوردن پیتزا را با نان ترجیح می‌دهم!&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">به ‌عنوان یک مرد سنّتی به شدت اعتقاد دارم غذایی که نه نان داشته باشد نه برنج،&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">اصلاً غذا نیست! فرقی با سالاد ندارد!</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; text-align: justify;">حامد ابراهیم پور</span><br></font></div> text/html 2018-07-22T19:30:00+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا تولد وبلاگم http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/284 <font size="4">در زندگی بعضی چیز ها هستن که نشون میدن چه قدر عمر زود میگذره&nbsp;</font><div><font size="4">کی فکرشو می کرد که یه سال به این سرعت بگذره&nbsp;</font></div><div><font size="4">امروز یه سال از روزی که وبمو تاسیس کردم میگذره&nbsp;</font></div><div><font size="4">هیچ وقت فکرشو نمی کردم که درست کردن وبلاگ بشه جز بهترین خاطره های زندگی من<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font></div><div><font size="4">هیچ وقت فکر نمی کردم که اینجا دوستانی پیدا کنم که بشن بخشی از خاطرات خوب من<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div><div><font size="4">ممنونم از کسانی که کنارم موندن&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div><div><font size="4">ممنونم از کسایی که تنهام نذاشتن</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;پانیا</font></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div><br></div> text/html 2018-07-11T08:03:22+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا تلفن http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/282 <img src="https://hammihan.com/users/users2017b/status/thumbs/thumb_HamMihan-201831539916525932371530854785.8201.jpg" alt="تلفن كه زنگ مي زند...يعني از ياد نرفته اي...حتي اگر به اشتباه شماره ات را گرفته باشند...ببين دوست من"><div><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">تلفن كه زنگ می زند...یعنی از یاد نرفته ای...حتی اگر به اشتباه شماره ات را گرفته باشند...ببین دوست من در دنیا خیلی ادم ها هستند كه شماره شان به اشتباه هم گرفته نمی شود.</span></div> text/html 2018-07-07T07:24:06+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا ! http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/281 <img src="https://hammihan.com/users/users2017b/status/thumbs/thumb_HamMihan-201831539916107649761530724608.8191.jpg" alt="هرگز عاشق نشو ! عشق مانند زندان است، اگر عاشق شوى ديگر بر زندگى ات كنترل ندارى؛ نه تنها بر زندگى"><div><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">هرگز عاشق نشو !&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">عشق مانند زندان است،&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">اگر عاشق شوى دیگر بر زندگى ات كنترل ندارى؛ نه تنها بر زندگى بلكه بر قلب و فكرت هم كنترل نخواهى داشت،&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">زندگى ات تحت تاثیر قرار میگیرد،&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">هر كارى میكنى تا معشوقت را نگه دارى، حتى ممكن است كارهاى خطرناكى هم بكنى ..</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">عشق؛ حسِ غیرقابل پیش بینى و خطرناكى ست،</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">حاضرى هر چیزى را از صحنه ى روزگار دور بیندازى تا به آنچه میخواهى برسى ..</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">عشق؛ قاتلى ست كه از خود ردپایى بجا نمیگذارد ...</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><a href="https://hammihan.com/tag/%D9%BE%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(119, 152, 203); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease-out; font-family: nasim; text-align: justify;">#پائولو</a><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;كوئلیو</span> </div> text/html 2018-05-20T08:23:05+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا کاظم بهمنی http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/280 <font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><span style="text-align: right;">تو همانی که دلم لک زده لبخندش را</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">او که هرگز نتوان یافت همانندش را</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">منم آن شاعر دلخون که فقط خرج تو کرد</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">غزل و عاطفه و روح هنرمندش را</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">از رقیبان کمین کرده عقب می ماند</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">هر که تبلیغ کند خوبی ِ دلبندش را</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">مثل آن خواب بعید است ببیند دیگر</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">هر که تعریف کند خواب خوشایندش را</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">مادرم بعد تو هی حال مرا می پرسد</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">مادرم تاب ندارد غم فرزندش را</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">عشق با اینکه مرا تجزیه کرده است به تو</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">به تو اصرار نکرده است فرآیندش را</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">قلب ِ من موقع اهدا به تو ایراد نداشت</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">حفظ کن این غزلم را که به زودی شاید</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">بفرستند رفیقان به تو این بندش را :</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">«منم آن شیخ سیه روز که در آخر عمر</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">لای موهای تو گم کرد خداوندش را »</span></font><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(232, 236, 209);"> text/html 2018-05-01T13:36:10+01:00 asemanitarinfereshte.mihanblog.com پانیا روز معلم مبارک http://asemanitarinfereshte.mihanblog.com/post/279 <span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="3">ستایش‌گر معلمی هستم که چگونه اندیشیدن را به من بیاموزد، نه چگونگی اندیشه‌ها را</font></span><div><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="3">روز معلم را بر همه ی معلمان کشورم تبریک عرض میکنم</font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="3"><br></font></span></div><div><img src="http://karaj.hodat.ir/uploads/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-3.gif" alt="Image result for ‫ستایشگر معلمی هستم که‬‎"></div>